గొంతునొప్పి-ఇన్ఫెక్షన్ నివారణకు ఉత్తమ చిట్కాలు

గొంతునొప్పి-ఇన్ఫెక్షన్ నివారణకు ఉత్తమ చిట్కాలు

థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్(గొంతు నిప్పి)ఒక భయంకరమైన ఆరోగ్య సమస్య. ఇటువంటి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆహారం తీసుకోవాలన్నా, ఇతరులతో మాట్లాడాలన్నా ఇబ్బంది

Recent Stories