బ్యాక్ పెయిన్ కి ప్రధాన కారణాలు- నివారించే మార్గాలు

బ్యాక్ పెయిన్ కి ప్రధాన కారణాలు- నివారించే మార్గాలు

స్పైనల్ కార్డ్ వెన్నెముక వర్టిబ్రల్ కాలమ్, బోన్ బ్రిడ్జ్ వెన్నెముకకు రక్షణ కల్పిస్తాయి . సాధారణంగా ఉండే వెన్నెముక వెన్నుపాము 33 వెన్నుపూసలు,

Recent Stories